Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO JOHNDOG.PL

 

I. O NAS

 1. Właścicielem Johndog.pl jest JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu, ul.Węglowa 1/3, 60-122 Poznań. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792463741, REGON: 367136181. Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres poczty elektronicznej: kontakt@johndog.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.

 

II. DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych poradach ekspertów (weterynarz, dietetyk, behawiorysta, itd.), informacje dot. opieki nad psem, spędzaniem wolnego czasu z psem, żywienia i wychowania psa.
  4. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  5. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, JOHNDOG.PL– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://johndog.pl.
  6. TREŚCI– materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie Internetowym.
  7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  8. USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  9. USŁUGODAWCA – JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu, ul.Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, numer identyfikacji podatkowej NIP:7792463741 , REGON: 367136181 , sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego adres poczty elektronicznej: kontakt@johndog.pl
  10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
  11. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
  12. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1030 z późn. zm.)

 

III.  O SERWISIE JOHNDOG.PL

 1. Johndog.pl jest portalem informacyjnym. Odbiorcą portalu w założeniu jest właściciel psa, dla którego zwierzę to jest pełnoprawnym członkiem rodziny. Spędzają wspólnie czas, ważny dla nich jest układ pan-pies – pan dba o zdrowie i trening psa a pies czuje się kochany i bezpieczny.
 2. Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie.

 

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

V. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  a) Newsletter
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne.

 

VI. NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@johndog.pl lub też pisemnie na adres: ul.Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

 

VII. KOMENTARZE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Treści dostępnych w Serwisie. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej Treści lub innego komentarza dostępnego w Serwisie. Możliwość komentowania zamieszczonych na stronie treści dostępna jest dla każdego Klienta, bez konieczności posiadania konta.
 2. Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste.
 3. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste danych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

VIII. KONTAKT Z NAMI

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@johndog.pl) oraz poczta tradycyjna (ul.Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego.

 

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@johndog.pl) oraz pocztą tradycyjną (ul.Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwanie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

XI. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z USŁUGĄ NEWSLETTER

Korzystanie z usługi newsletter przez Usługobiorcę nie jest związane ze szczególnymi, nadzwyczajnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem tych powszechnie znanych i występujących przy korzystaniu z teleinformatycznej sieci publicznej, w tym sieci Internet.

XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy dokument może ulec zmianie. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane w ramach serwisu, a w przypadku Usługobiorców, którzy otrzymują newsletter stosowna informacja o zmianach wysłana będzie na podany przez nich adres e-mail, na który otrzymują newsletter.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego dokumentu jest prawo polskie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie.

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Johndog.pl